Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Trance Medium Angela


Artikel 1: voorwaarden toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Trance Medium Angela en haar klanten voor het maken van activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke ontwikkeling.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Trance Medium Angela deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.


Artikel 2: overeenkomsten

2.1 Er is sprake van een overeenkomst wanneer de klant aan Trance Medium Angela een aanvraag heeft gedaan en heeft betaald voor het product van Trance Medium Angela en deze opdracht heeft bevestigd.  

 

Artikel 3: rechten en plichten

3.1 Bij elke overeenkomst tussen Trance Medium Angela en haar klant verplicht Trance Medium Angela zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de klant van Trance Medium Angela kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.

3.2 Met elke overeenkomst tussen Trance Medium Angela en haar klant accepteert Trance Medium Angela een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Trance Medium Angela zich tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.

3.3 Als Trance Medium Angela voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de klant, is Trance Medium Angela van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de klant nalaat om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.

 

Artikel 4: annulering of opzegging van overeenkomsten

4.1 Annulering of opzegging van een overeenkomst met Trance Medium Angela kan alleen schriftelijk, waaronder e-mail, plaatsvinden.

4.2 Annulering of opzegging is kosteloos mogelijk tot 24 uur nadat Trance Medium Angela de aanvraag voor een product heeft bevestigd.

4.3 Bij annulering of opzegging na deze 24 uur vindt geen restitutie plaats.

4.4 Bij annulering of opzegging van een spoedafstemming vindt geen restitutie plaats; ook niet binnen 24 uur nadat Trance Medium Angela de spoedafstemming heeft bevestigd.

 

Artikel 5: overmacht

5.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan Trance Medium Angela worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.

5.2 Indien Trance Medium Angela gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van haar verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst schriftelijk, waaronder e-mail, en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

5.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor Trance Medium Angela tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

 

Artikel 6: tarief & betalingsvoorwaarden

6.1 Het tarief van Trance Medium Angela bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst.

6.2 Alle door Trance Medium Angela opgegeven prijzen zijn inclusief BTW.

6.3 Betalingen voor de producten van Trance Medium Angela moeten vooraf verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 7: aansprakelijkheid

7.1 Trance Medium Angela is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Trance Medium Angela

7.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Trance Medium Angela in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die klanten claimen te hebben opgelopen als gevolg van een door Trance Medium Angela producten valt onder deze clausule.

 

Artikel 8: geheimhouding van vertrouwelijke informatie

8.1 Trance Medium Angela is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 9: persoonsgegevens

9.1 Tenzij de klant nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleend de klant Trance Medium Angela bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van klanten in haar bestand op te nemen gedurende 3 jaar Trance Medium Angela beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.